Snívate o vlastnej realitnej kancelárii? Tipy a triky, ako na to!

Ak je vaším snom podnikanie v oblasti realít, mali by ste vedieť, že si vyžaduje splnenie osobitných podmienok. Prvou z nich je napríklad otázka právnej formy, prostredníctvom ktorej budete podnikať. Poďte s nami krok za krokom a možno už čoskoro otvoríte dvere na vlastnej realitnej kancelárii!

Snívate o vlastnej realitnej kancelárii? Tipy a triky, ako na to!
(zdroj: unsplash.com)

Potrebujete odbornú spôsobilosť

Či už sa rozhodnete podnikať v realitnej sfére prostredníctvom živnosti, ako fyzická osoba alebo prostredníctvom s. r. o. ako právnická osoba, budete musieť splniť spomínané podmienky. Napríklad pre podnikanie v oblasti nehnuteľností sa aj v prípade živnostníka, aj v prípade s. r. o. vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Pri viazaných živnostiach sa v porovnaní s voľnými živnosťami okrem všeobecných podmienok vyžaduje aj splnenie osobitných podmienok preukázaním odbornej alebo inej spôsobilosti. Samozrejme, sú tu aj určité všeobecné podmienky. Ide napríklad o dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Ak budete podnikať ako fyzická osoba – živnostník, tieto podmienky musíte spĺňať práve vy. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať jej konateľ.

Ak chcete mať realitnú kanceláriu, s.r.o.

Potom sú tu aj určité osobitné podmienky, medzi ktoré patrí napríklad vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a päť rokov praxe v realitnej činnosti. Ak chcete podnikať v realitnej činnosti ako fyzická osoba – živnostník, ale nespĺňate osobitné podmienky pre získanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní pre realitnú činnosť, môžete v tejto oblasti podnikať tiež, ak si ustanovíte zodpovedného zástupcu. Máte teda zástupcu alebo spĺňate všetky potrebné podmienky? Výborne. Ďalší krok bude opäť závisieť od toho, či ste živnostník, alebo vlastníte s.r.o.-čku. My sme sa najprv zamerali na druhý prípad. Prvé, čo by ste v takom prípade mali urobiť, je spísanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny realitnej spoločnosti. Ak do podnikania nevstupujete sami, a teda zakladáte spoločnosť s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, použijete spoločenskú zmluvu. Ak sa rozhodnete byť jediným spoločníkom vo vlastnej realitnej spoločnosti, použijete na jej založenie zakladateľskú listinu. Na tomto mieste je však potrebné spomenúť, že ak zakladá spoločnosť jedna fyzická osoba, môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s. r. o.

Osvedčenie o živnostenskom opatrení

Na založenie realitnej kancelárie budete potrebovať aj súhlas daňového úradu so zápisom realitnej spoločnosti do obchodného registra. Podmienkou pre to, aby mohla byť realitná kancelária ako s. r. o. zapísaná do obchodného registra, je nevyhnutnosť pri podaní návrhu na jej zápis preukázať, že osoby zakladajúce spoločnosť nemajú nedoplatok na dani alebo na cle. Ak zakladáte realitnú kanceláriu na živnosť, je potrebné získať pre takúto činnosť osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V prípade osobného podávania žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na jednotnom kontaktnom mieste je nevyhnutná prítomnosť všetkých zakladateľov spoločnosti alebo konateľa spoločnosti alebo inej osoby, ktorá bude na tento úkon poverená úradne overeným splnomocnením. Žiadosť sa dá podať aj elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Realitnej spoločnosti vznikne oprávnenie podnikať až odo dňa jej vzniku zápisom do obchodného registra a nie odo dňa ohlásenia živnosti, ako je to pri fyzickej osobe – živnostníkovi. Posledným krokom smerujúcim k vzniku realitnej spoločnosti je podanie návrhu na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra. Podľa Obchodného zákonníka je nutné tento návrh podať najneskôr do 90 dní od založenia spoločnosti alebo získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Po zápise spoločnosti do obchodného registra je poslednou povinnosťou realitnej spoločnosti v tejto súvislosti registrácia na daň z príjmov. Žiadosť o registráciu na daň z príjmov je potrebné podať na mieste príslušnom daňovom úrade podľa sídla spoločnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zápise spoločnosti do obchodného registra. Túto povinnosť za Vás môže splniť aj jednotné kontaktné miesto po získaní informácie o zápise spoločnosti, ak ste o to na formulári ohlásenia živnosti pri vybavovaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení požiadali. Splnili ste všetky formálne podmienky a idete realitnú kanceláriu zariaďovať? Využite teda zľavové kódy na http://www.zlavovy-kod.sk/, alebo http://www.slevovy-kod.cz/ v Českej republike.