Prečo získať certifikát ISO 45001?

Každý certifikát ISO potvrdzuje, že spoločnosť, ktorá ho vlastní, napĺňa stanovené kvalitatívne štandardy. Certifikáty ISO je možné získať v každej oblasti podnikania. Viete, aké výhody vám prinesú?

Prečo získať certifikát ISO 45001?
Prečo získať certifikát ISO 45001? (zdroj: unsplash.com)

Premýšľate nad certifikáciou?

Naplnenie náročných požiadaviek konkrétnej normy v oblasti kvality, envirometálneho manažmentu, či bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci núti spoločnosť zamerať sa na neustále zlepšovanie súvisiacich procesov. Nejde preto len o jednorazovú záležitosť ale o kontinuálny proces. Tento proces prinesie mnoho zlepšení do vnútra firmy a zlepší aj jej renomé smerom navonok. Prinesie tiež zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu ako aj dôveryhodnosti u obchodných partnerov.

Čo je to ISO 45001

S touto normou ste sa v minulosti mohli stretnúť aj pod názvom OHSAS 18001. Je to medzinárodne uznávaná norma pre systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj táto norma sa dá aplikovať na všetky typy organizácií bez ohľadu na oblasť pôsobnosti či veľkosť. Môže ju aplikovať výrobná, obchodná aj stavebná firma či spoločnosť poskytujúca služby.

Pre získanie certifikátu ISO 45001 je potrebné klásť dôraz na prevenciu možných rizík, ich identifikovanie a riadenie s cieľom minimalizácie následkov. Zvyšuje sa tak bezpečnosť zamestnancov a ochrana ich zdravia pri práci. Certifikát ISO 45001 hovorí o tom, že vašej spoločnosti nie je ľahostajné zdravie a bezpečnosť vašich pracovníkov.

Aké sú jej výhody?

Ak splníte požiadavky tohto dôležitého ISO certifikátu, naplníte legislatívou dané podmienky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prinesie vám to tiež zvýšenie produktivity práce a zníženie nákladov na odstraňovanie následkov nehôd na pracovisku. Splnenie normy ISO 45001 minimalizuje aj výskyt chorôb z povolania a úrazov. V neposlednom rade môžete očakávať zlepšenie vzťahov medzi vedením a zamestnancami.

Komerčný článok